About ޣާނިމް ޝާހިދް

This author has not yet filled in any details.
So far ޣާނިމް ޝާހިދް has created 3 blog entries.

ރައްކާތެރިގޮތުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ކުރުމާބެހޭގޮތުން ބެލެނިވެރިންނަށް ޚާއްސަ ވެބިނާ އެއް ބާއްވަނީ

ލިޔުއްވީ: |2020-09-22T16:58:02+05:00September 22nd, 2020|ޚަބަރު|

ބެލެނިވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ވެބިނާގައި، ދަރިން އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި، އިންޓަރނެޓުން ކުދިންނަށް ފޯރާފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކަށާއި، ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މުޖްރިމުން ހިންގާ ބައެއް ނޭދެވޭ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ދަރިން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް ޓޫލްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތަށް އަލި އަޅުވައިލެވޭނެއެވެ. ސެޕްޓެމބަރ 25 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 20:45 އިން 23:00 ...

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އިން ވަރަށް ޙާއްސަ ޤުރްއާން ތިލާވަތު ކޯހެއް ފައްޓަނީ

ލިޔުއްވީ: |2020-09-12T18:17:08+05:00September 12th, 2020|ޚަބަރު|

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާރީކޯސް ލެވެލް އެކެއް ފުރިހަމަ ކޮއްފައިވާ ބޭފުޅިންނަށް، ތަޖުވީދުމަގުން ރީތިކޮށް ޤުރްއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮއްދިނުމައްޓަކައި ހަފްތާއަކު ތިންދުވަހައް ބަހާލައިގެން އޮންލައިން ޤުރުއާން ތިލާވަތު ކޯހެއް ފައްޓަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.   މަހަކު އެންމެ -/500 ރުފިޔާގެ ފީ އަކާއެކު މި ޤުރުއާން ތިލާވަތު ކުލާސްތައް ނަންގަވައިދެއްވާނީ އުސްތާޒް އަޙުމަދު ރިޔާޒްއެވެ. އަދި ކުލާސް ތައް ކުރިޔައްދާނީ ރޭގަންޑު 21:00 އިން 22:30 އަށެވެ. މި ކުލާސް ތަކުގައި ...

މަޙަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އިން ޤުރްއާން ތިލާވަތު ކޯހެއް ފައްޓަނީ

ލިޔުއްވީ: |2020-08-19T22:56:03+05:00August 19th, 2020|ޚަބަރު, އަޅުކަން, ދީން|

މަޙަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އިން ވަރަށް ހާއްސަ ޤުރުއާން ތިލާވަތު ކޯހެއް އުމުރުން 14 އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައިއެވެ. ހަފްތާއަކު ތިންދުވަހައް ބަހާލައިގެން އޮންލައިންކޮށް، ރޭނގަޑު 9:00 އިން 10:15 އަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިތިލާވަތު ކޯސްތައް ނަންގަވައިދެއްވާނީ އުސްތާޒް އަޙްމަދު ރިޔާޒު (ފުރްޤާން ރިޔާޒު) އެވެ.   މަހަކު އެންމެ -/500 ރުފިޔާ ދައްކައިގެން މިކިލާހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގޫގުލް ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ...