ކަރުދާސް: ކައިވެނިން ބޭރުން ލިބޭ ދަރިން ބައްޕައަށް ނިސްބަތް ކުރުން، ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ލިޔުއްވީ: |2021-02-13T13:42:56+05:00February 13th, 2021|ކަރުދާސް|

މުޤައްދިމާ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ފާޙިޝްކަންތަކާއި މުންކަރާތްތައް ފެތުރިގެންދަނީ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ފަދަ އަވަސްމިނެއްގައެވެ. ދުނިޔޭގޭ ވެރިކަންކުރަމުންދާ ޤައުމުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް މުންކަރާތްތައް ހުއްދަކޮށް، ރުހިގެން ކުރާ ކޮންމެކަމަކީ ޤާނޫނުން އެމީހަކަށް ބާރުލިބޭ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ތަހުޒީބާއި ތަރައްޤީގެ އަސްލަކީ ދީނާއި ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުންތަކުން އެއްކިބާވެ، ޝަހުވާނިއްޔަތާއި އަމިއްލަ އެދުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ "އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި ގެއްލުންލިބޭ އެންމެހައި ...

ކަރުދާސް: މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢަގެ ބެޗެލަރ އޮފް ޝަރީޢާ ޑިގްރީއަށް ނަޒަރެއް

ލިޔުއްވީ: |2020-10-18T15:20:27+05:00October 18th, 2020|ކަރުދާސް|

މި ކަރުދާހަކީ މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔަތުއް ޝަރީޢާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ބެޗެލަރ އޮފް ޝަރީޢާ ކޯހަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/5 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޤާނޫނީ ރޮނގުގެ ކޯހެއްކަމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތޯ ސުވާލު އުފެދި މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔަތުއް ޝަރީޢާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ...