މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އަކީ ލޯތްބާއި ކުލުނާއިއެކު މުޖުތަމަޢު ބިނާ ކުރުމަށާއި، ހަވާސާވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަޑު އުފުލައިދީ، އަފުރާދުން ބާރުވެރި ކުރުމަަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އެއްބައިވަންތަ، އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެދޭ، ޢިލްމުވެރި އަދި ސުލްޙައާއި އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ އަފްރާދުންނާއި، ޢާއިލާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މުޖުތަމަޢެއް ދުށުމެވެ.

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އުފެދިފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

މަސައްކަތުގެ އަސާސްތައް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަރަކާތްތައް

ދަރުމަވެރިއަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވާ