ސަދަޤާތް ކުރައްވާ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކަކީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ހަރަކާތެވެ. މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އަކީ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވިނިއު އޮތޯރިޓީއިން ޗެރިޓަބަލް ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ. އަދި މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެހައި ހަރަކާތްތަކަކީ، ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވިލަރެސް ކުރައްވާ، ޒަކާތު ފައިސާއިން ހިންގޭނެ ހަރަކާތްތަކެވެ.

އެއުރެންނީ، ރެއާއި ދުވާލު، ސިއްރާއި ފާޅުގައި، އެއުރެންގެ މުދާތައް ހޭދަކުރާ މީހުންނެވެ. ފަހެ، އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ حضرةގައި އެއުރެންގެ ދަރުމަ، އެއުރެންނަށް ހުށްޓެވެ. އަދި، އެއުރެންގެ މައްޗަކަށް ބިރެއް ނެތެވެ. އަދި ހިތާމަ ކުރާނޭ ބަޔަކު ކަމުގައިވެސް އެއުރެން ނުމެވޭމެއެވެ.” ސޫރަތުލް ބަޤަރާ: 274 (މާނަ)

އެކައުންޓް ނަން:

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން

އެކައުންޓް ނަންބަރު:

7770000053089

ބޭންކް:

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް

ފައިސާ:

ދިވެހި ރުފިޔާ

BML
MIB

+9609850133