މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާރީކޯސް ލެވެލް އެކެއް ފުރިހަމަ ކޮއްފައިވާ ބޭފުޅިންނަށް، ތަޖުވީދުމަގުން ރީތިކޮށް ޤުރްއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮއްދިނުމައްޓަކައި ހަފްތާއަކު ތިންދުވަހައް ބަހާލައިގެން އޮންލައިން ޤުރުއާން ތިލާވަތު ކޯހެއް ފައްޓަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

 

މަހަކު އެންމެ -/500 ރުފިޔާގެ ފީ އަކާއެކު މި ޤުރުއާން ތިލާވަތު ކުލާސްތައް ނަންގަވައިދެއްވާނީ އުސްތާޒް އަޙުމަދު ރިޔާޒްއެވެ. އަދި ކުލާސް ތައް ކުރިޔައްދާނީ ރޭގަންޑު 21:00 އިން 22:30 އަށެވެ. މި ކުލާސް ތަކުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގޫގުލް ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު 9850133 ނަންބަރަށް ގުޅައިގެންވެސް ލިބޭނެގޮއިތް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

https://forms.gle/LXYbEPWLrnVByTXP9