މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންގެ ޙަދީޘް ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި!

ލިޔުއްވީ: |2022-01-04T08:54:26+05:00January 4th, 2022|ޚަބަރު|

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންނުން އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމު އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޙަދީޘް ޢިލްމުގެ ކޯސްތަކެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިގޮތުން، ޙަދީޘް ކޯހުގެ ލެވެލް 1 ގެ އިތުރުން ޙަދީޘް ކޯހުގެ ލެވެލް 2 ކަށް ރަޖިސްޓާރވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ މިހާރު ހުޅުވައިލެވިފައެވެ. މި ކޯސްތަކަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެ މުހިންމު މަސްދަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަސްދަރު ކަމުގައިވާ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްތަކުގެ މާނަ ޝަރަހަކޮށްދީ ޙަދީޘް ޢިލްމަށް މީހުން ...

އަރަބި ކޯސް ލެވެލް 1 އަދި ލެވެލް 2 ކަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައިފި

ލިޔުއްވީ: |2021-11-29T13:05:15+05:00November 29th, 2021|ޚަބަރު|

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުން އަރަބި ކޯސް ލެވެލް 1 އަދި ލެވެލް 2 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައިފިއެވެ. މިއީ ޢަރަބި ބަހުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދީ ޢަރަބި ބަހުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ފަހުމްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޯސްތަކެކެވެ. 6 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މި ދެކޯހުގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާނީ މަދީނާ ޔުނިވާރސިޓީގައި ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ފޮތް ކަމުގައިވާ دروس ...

ތަފްސީރު ލެވެލް 1 ކޯސް ފަށަނީ

ލިޔުއްވީ: |2021-09-14T10:28:34+05:00September 14th, 2021|ޚަބަރު|

މަޙަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންގެ ތަފްސީރު ލެވެލް 1 ކޯހަށް ރެޖިސްޓާރކުރުމަށް ހުޅުވައިލައިފިއެވެ. މިއީ ޤުރުޢާނުގެ އެކި ސޫރަތްތަކުގެ ތަފްސީރާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކާ މަޙަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ޢުޙްތުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޯހެކެވެ. މި ކޯހުގައި ޤުރުޢާނުގެ 30 ވަނަ ފޮތުގައިވާ ސޫރަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސޫރަތުއް ޟުހާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުއް ނާސިގެ ތަފްސީރަށް ބަލާލެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި ތަފްސީރު ޢިލްމަކީ ކޮބައިކަން ފަދަ ބައެއް އަސާސީ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވިގެންދާނެއެވެ. މިކޯސް ...

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއިން މި އަހަރުވެސް ރަމަޝާން މަހާ ދިމާކޮށް “ގިފްޓް އަ ސްމައިލް” ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފި

ލިޔުއްވީ: |2021-03-25T18:28:12+05:00March 25th, 2021|ޚަބަރު|

ޔަތީމް ކުދިންނާއި އެކަނިވެރި މައިންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން މާލީގޮތުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ އާއިލާތަކަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމުން އެފަރާތްތަކަށް މުޅި ރޯދަމަހަށް ބޭނުންވާނެ ކާބޯތަކެތީގެ ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވިގެންދެއެވެ. އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން، މި ޕްރޮގްރާޟުގެ ތެރެއިން އެފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި އެފަރާތަކީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތެއްތޯ ޔަޤީން ކުރެވިގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި ...

މަޙަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އިން ޢަރަބި ކޯހެއް ފަށަނީ!

ލިޔުއްވީ: |2021-02-09T16:56:31+05:00February 9th, 2021|ޚަބަރު|

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުން ޢަރަބި ލެވަލް 1 ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއީ 4 މަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯހެކެވެ. އަދި މި ކޯސް ކުރިޔަށްދާނީ ޢަރަބި ފޮތެއް ކަމުގައިވާ "ދުރޫސުއް ލުޣަތުލް ޢަރަބިއްޔާ" އަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޯހުގައި ކިޔަވައި ދެއްވާނީ ޝެއިޙް ޢަބްދުﷲ މިފްޒާލެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ލިންކްއިން ރެޖިސްޓަރކުރެވޭނެއެވެ. ...

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއިން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރެޖިސްޓްރާއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ލިޔުއްވީ: |2021-01-11T15:23:07+05:00January 11th, 2021|ޚަބަރު|

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރެޖިސްޓްރާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިރާޝް އާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ޔޫތް ސެންޓަރގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާތައް ބާރުވެރިކުރުމާއި ކުރިއެރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި އެކަމަށް މި ވަގުތު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ޒުވާނުން ބާރިވެރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި މެދު ވާހަކަ ދެކެވިފައިވެއެވެ. ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ޚިދްމަތް ހޯދުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ހޯދައިދިނުމާއި، ޓެކްސް ...

މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަނޫނީ ޑިގްރީ ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ވަކީލްކަމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމެވުމުން މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ލިޔުއްވީ: |2020-12-07T20:35:56+05:00December 7th, 2020|ޚަބަރު|

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން، މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރިސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާގެ ބެޗެލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ލޯ ކޯހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ކޯހެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާފައިވާތީ އެ ނިންމުމަށް މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ. މިގޮތުން ބާކައުންސިލަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި، އެ ކައުންސިލުގެ މައްޗަށް މަތިކުރެވިފައިވަނީ ނުހަނު ބޭނުންތެރި އަދި މުހިންމު ޒިންމާއެއްކަމަށާއި، މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާއިން ބެޗެލަރ ...

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއިން ޢަގީދާ ކޯހެއް ފަށަނީ!

ލިޔުއްވީ: |2020-10-25T11:25:54+05:00October 25th, 2020|ޚަބަރު|

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއިން އިސްލާމީ ޢަގީދާ ދަސްކޮށްދޭ ވަރަށް ޙާއްސަ ކޯހެއް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިކޯސް ނަންގަވައިދެއްވާނީ މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާއިން ތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޝައިހް މުޙައްމަދް އައްލާމް ނައީމްއެވެ. އަދި ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ 2 މަސްދުވަހެވެ. މަހަކު އެންމެ -/180 ރުފިޔާއަށް ނަގައިދެއްވާއިރު، މިކޯހުގެ ކިޔެވުން އޮންނާނީ ހަފްތާއަކު 1 ދުވަހު، 1 ގަޑިއިރާ 30 މިނެޓަށެވެ.   މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިޖުމްލައަށް ކުލިކް ކުރުމަށްފަހު، ...

އިސްލާމިކް ލޯ ގްރެޖުއޭޓުންނަށް ވަކީލުކަމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ބާ ކައުންސިލްގައި އެދިއްޖެ

ލިޔުއްވީ: |2020-10-19T15:27:57+05:00October 19th, 2020|ޚަބަރު|

މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ކުއްލިއްޔަތުއް ޝަރީޢާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ބެޗެލަރ އޮފް ޝަރީޢާ ކޯހަކީ ޤާނޫނީ ރޮނގުގެ ކޯހެއްތޯ އުފެދިފައިވާ ސުވާލުގެ މައްޗަށް މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލަށް މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީގައި އިސްލާމީ ޤާނޫނުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ވަކީލުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށް ދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. "އިސްކާމިކް ލޯ ނުވަތަ ޝަރީޢާ އިސްލާމިއްޔާ އިން ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ...

ޖަމިއްޔާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިންޓަނެޓް ސޭފްޓީއާބެހޭ ޓްރެއިނިންގ ބާއްވައިފި

ލިޔުއްވީ: |2020-10-11T20:57:15+05:00October 11th, 2020|ޚަބަރު|

ޖަމިއްޔާތަކަށް ޙާއްސަކޮށްގެން މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއިން މިދިޔަ ހަފްތާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިންޓަނެޓު ސޭފްޓީއާބެހޭ ޓްރެއިނިންގއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޓްރެއިނިންގްގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ދަރުމައަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތަކާއި ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ މުދައްރިސުންނާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ޓްރެއިނިންގް ނަންގަވައިދެއްވި އެމް.އާރު.އީ.އައި.ސީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަހުމަދު ނަސީމް، ރައްކާތެރިގޮތުގައި އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރުމަށް އޭގެ ބޭނުންހިފިދާނެ އުކުޅުތަކެއް ކިޔައިދެއްވާފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއިއެކު މި ޓްރެއިނިންގގައި އިންޓަނެޓު ސޭފްޓީއަށް ހިލޭ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެޕްލިކޭޝަންއެއްގެ ...

Load More Posts