ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 20 ޖަމިއްޔާގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ޖަމިއްޔާތަކަށް އިންޓަނެޓު ސޭފްޓީއަށް ޓްރެއިންނިންގ އެއް!

ލިޔުއްވީ: |2020-10-05T18:01:18+05:00October 5th, 2020|ޚަބަރު|

ރައްކާތެރިގޮތުގައި އިންޓަނެޓުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއިން ދަނީ ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގަމުންނެވެ. މިގޮތުން 10 އޮކްޓޫބަރު ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ، ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކަށް ހާއްޞަ ޓްރެއިނިންގް ސެޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޓްރެއިނިންގައި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 20 ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ޓްރެއިންނިންގްގެ ބައިވެރިންނަށް އިންޓަނެޓު ރައްކާތެރިކޮށް ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އިންޓަނެޓު ސޭފްޓީ ...

ރެއިޒް ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

ލިޔުއްވީ: |2020-10-05T12:02:39+05:00October 4th, 2020|ޚަބަރު|

ރެއިޒް ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި! ތަރުބިއްޔަތަށް ޙާއްޞަ ރެއިޒް ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފިއެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއިން، ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ އުސްލޫބުތަކަށް ހާއްޞަކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޯސް މިއަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. މި ކޯސް ކުރިޔަށް ގެންދަވާނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ރެއިޒް ވޯކްޝޮޕް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވާފައިވާ، އަލްއުސްތާޛް މުހައްމަދު އަނީލެވެ. އުސްތާޛް އަނީލަކީ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ...

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންގެ ރެއިޒް ވޯކްޝޯޕް އޮންލައިން ކޯހެއްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަނީ

ލިޔުއްވީ: |2020-09-28T15:41:16+05:00September 26th, 2020|ޚަބަރު|

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުން މިހާތަނަށް ވޯކްޝޮޕެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ތަރުބިޔާ ވޯކްޝޮޕް، 'ރެއިޒް' ވަރަށް އަވަހަށް އޮންލައިން ކޯހެއްގެ ގޮތުގައި ފެށުމަށް ދަނީ މަހަލްދީބްގެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން، މި އޮކްޓޯބަރ މަހު މި ކޯހުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހުޅުވާލުމަށްޓަކައިދަނީ މަސައްކަތްކުރެވެމުންނެވެ. 'ރެއިޒް' ވޯކްޝަޕަކީ ދަރިން ތަރިބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ރަނގަޅު ޢުސޫލުތަކާއި އުކުޅުތައް ބެލެނިވެރިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 2016 އިން ފެށިގެން މަހަލްދިބް ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިޔަށްގެންދާ ވޯކްޝޮޕެކެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ...

ބެލެނިވެރިންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން އިންޓަނެޓް ސޭފްޓީޢާބެހޭ ވެބިނާރ ބާއްވައިފި

ލިޔުއްވީ: |2020-09-28T15:41:20+05:00September 26th, 2020|ޚަބަރު|

ބެލެނިވެރިންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންނުން 25 ސެޕްޓެންބަރވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ އިންޓަނެޓް ސޭފްޓީއާގުޅުންހުރި ވެބިނާރ އެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭގަނޑު 9:00 އަކުން 11:30އަށް ކުރިޔަށްދިޔަ މިވެބިނާރ ދުރާގާތުން 500 ވުރެ ގިނަ ބެލުންތެރިން ބަލާފައިވެއެވެ. މި ވެބިނާގައި، ދަރިން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި، އިންޓަނެޓުން ކުދިންނަށް ފޯރާފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި، ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް މުޖްރިމުން ހިންގާ ބައެއް ނޭދެވޭ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ...

700 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއެކު، ރައްކާތެރިގޮތުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ބެލެނިވެރިންނަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ވެބިނާ މިރޭ

ލިޔުއްވީ: |2020-09-24T22:51:54+05:00September 25th, 2020|ޚަބަރު|

ބެލެނިވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ވެބިނާގައި، ދަރިން އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި، އިންޓަރނެޓުން ކުދިންނަށް ފޯރާފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކަށާއި، ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މުޖްރިމުން ހިންގާ ބައެއް ނޭދެވޭ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ދަރިން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް ޓޫލްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތަށް އަލި އަޅުވައިލެވޭނެއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރ 25 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ (މިރޭ) 20:45 އިން ...

ރައްކާތެރިގޮތުގައި އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ކުރުމާބެހޭގޮތުން ބެލެނިވެރިންނަށް ޚާއްސަ ވެބިނާ އެއް ބާއްވަނީ

ލިޔުއްވީ: |2020-09-22T16:58:02+05:00September 22nd, 2020|ޚަބަރު|

ބެލެނިވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ވެބިނާގައި، ދަރިން އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި، އިންޓަރނެޓުން ކުދިންނަށް ފޯރާފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކަށާއި، ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މުޖްރިމުން ހިންގާ ބައެއް ނޭދެވޭ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ދަރިން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް ޓޫލްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތަށް އަލި އަޅުވައިލެވޭނެއެވެ. ސެޕްޓެމބަރ 25 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 20:45 އިން 23:00 ...

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އިން ވަރަށް ޙާއްސަ ޤުރްއާން ތިލާވަތު ކޯހެއް ފައްޓަނީ

ލިޔުއްވީ: |2020-09-12T18:17:08+05:00September 12th, 2020|ޚަބަރު|

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާރީކޯސް ލެވެލް އެކެއް ފުރިހަމަ ކޮއްފައިވާ ބޭފުޅިންނަށް، ތަޖުވީދުމަގުން ރީތިކޮށް ޤުރްއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮއްދިނުމައްޓަކައި ހަފްތާއަކު ތިންދުވަހައް ބަހާލައިގެން އޮންލައިން ޤުރުއާން ތިލާވަތު ކޯހެއް ފައްޓަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.   މަހަކު އެންމެ -/500 ރުފިޔާގެ ފީ އަކާއެކު މި ޤުރުއާން ތިލާވަތު ކުލާސްތައް ނަންގަވައިދެއްވާނީ އުސްތާޒް އަޙުމަދު ރިޔާޒްއެވެ. އަދި ކުލާސް ތައް ކުރިޔައްދާނީ ރޭގަންޑު 21:00 އިން 22:30 އަށެވެ. މި ކުލާސް ތަކުގައި ...

މަޙަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އިން ޤުރްއާން ތިލާވަތު ކޯހެއް ފައްޓަނީ

ލިޔުއްވީ: |2020-08-19T22:56:03+05:00August 19th, 2020|ޚަބަރު, އަޅުކަން, ދީން|

މަޙަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އިން ވަރަށް ހާއްސަ ޤުރުއާން ތިލާވަތު ކޯހެއް އުމުރުން 14 އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައިއެވެ. ހަފްތާއަކު ތިންދުވަހައް ބަހާލައިގެން އޮންލައިންކޮށް، ރޭނގަޑު 9:00 އިން 10:15 އަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިތިލާވަތު ކޯސްތައް ނަންގަވައިދެއްވާނީ އުސްތާޒް އަޙްމަދު ރިޔާޒު (ފުރްޤާން ރިޔާޒު) އެވެ.   މަހަކު އެންމެ -/500 ރުފިޔާ ދައްކައިގެން މިކިލާހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގޫގުލް ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ...

ގިފްޓްއަސްމައިލް ފުޑްބާސްކެޓް 2020

ލިޔުއްވީ: |2020-10-18T13:57:29+05:00July 25th, 2020|ޚަބަރު, ރިޕޯޓް|

މިއީ މިއަހަރު މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންގެ ގިފްޓްއަސްމައިލް ފުޑް ބާސްކެޓް ލިބުނު އާއިލާއެއްގެ އިހުސާސެވެ. މިއީ 5 މީހުންގެ އާއިލާއެކެވެ. މުޅި އާއިލާ ބަރޯސާ ވެފައި ވަނީ، އާއިލާގެ އެންމެ އިސް މީހާއަށް ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭ މަދު ފައިސާކޮޅަށެވެ. ހުރިހާ ބިލްތަކެއް ދައްކައި، ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކޮށް، ޓިއުޝަން ފީ ދައްކައި އަދި މި ނޫނަސް ދިރިއުުޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޒަރޫރީ ހުރިހާ ބޭނުމެއް ކުރަން ޖެހިފައި ވަނީ ފިރިމީހާއަށް ...

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ލިޔުއްވީ: |2020-07-22T15:01:28+05:00July 22nd, 2020|ޚަބަރު|

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުވުމުގައި، މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވެމުންދާ ޒަކާތުގެ ޤާނޫނާއި ވަޤްފުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން، މިފަދަ ޤާނޫނެއް، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ވުޖޫދުވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ޤާނޫނުގައި ހުންނަން ފެންނަ ކަމަށް މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އިން ހުށައަޅާ ބައެއް ކަންކަމުގެ ޚިޔާލު މިނިސްޓަރ ...

Load More Posts