ކޮވިޑް19 ގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން

ލިޔުއްވީ: |2020-05-19T19:38:49+05:00May 16th, 2020|ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން|

ދިމަވެފައި މިވާ ކާރިސާގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައިވާ ހިނދު، މިއީ ހަމަޖެހިގެން ނޭވާއެއްލުމަށް ރަނގަޅު ވަޤުތެކެވެ. އަދި އެއީ ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގަވާ ކޮންޓްރޯލް ކުރައްވަނީ ކާކުކަން ހަނދާންކުރަންވީ ވަޤުތެވެ. އަދި އެއީ އަހަރުމެންނަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން ވީ ވަޤުތުވެސް މެއެވެ. "ދުނިޔޭގައި މިހާރު ކިހިނެތް މިވަނީ؟ އަހަރެން ލޯބިވާ ފަރާތްތައް ސަލާމަތުން ހެޔޮ ޙާލުގައި ވާނެބާ؟ އަހަރެން ސަލާމަތް ވާނެބާ؟ ހުރިހާ ...