ޞަދަޤާތްކުރުމުގެ މޭވާ

ލިޔުއްވީ: |2020-06-06T23:10:44+05:00May 31st, 2020|އަޚްލާޤު, ދީން|

އިސްލާމްދީނުގައި ޙުކުމްތައް ޝަރުޢު ކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު މަޤުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަޤުޞަދަކީ މީސްތަކުންގެ މުދާ ރައްކާތެރި ކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެ މުދާ މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރެވުމާއި،  އޭގެފައިދާ މުޅި މުޖުތަމަށް ފެތުރިގެންދާނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލަދިނުމެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ މުޖުތަމުގެ ހަމަޖެހުމާއި ލޯއްބާއި އަދި މުޖްތަމަޢުގެ އާންމު ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުމެވެ. އެގޮތުގެމަތިން ޙިކުމަތްވަންތަ މާތް ﷲ ކަނޑައަޅުންވާދެއްވާފައިވާ އެއް ނިޒާމަކީ ފުދުންތެރިންގެ ފަރާތުން، ޙާޖަތްޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަތަކަށް އެ ...

ޞަދަޤާތްކުރުމުގެ މޭވާ (2)

ލިޔުއްވީ: |2020-06-03T04:47:19+05:00June 2nd, 2020|އަޚްލާޤު, ދީން|

9.  ޞަދަޤާތް ކުރުމަކީ ހިތް ނޭދޭ ކަންކަމުން މީހާ ސަލާމަތްކޮށްދޭ ކަމެއްގެ އިތުރުން ރައްބުވަންތަ އިލާހުގެ ކޯފާއިން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ނަބިއްޔާ ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِيُّ مَصَارِعِ السُّوْءِ وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ)) رواه الطبراني حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع މާނައީ: ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނުރުހޭ ބޮޑެތި ކަންކަމުން އޭނާ ރައްކާތެރި ކޮށްދެއެވެ. އަދި ސިއްރުގައި ކުރެވޭ ޞަދަޤާތުގެ ...