ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާރުކޭޓުގެ ޝަރުޢިއްޔަތު

ލިޔުއްވީ: |2020-07-12T09:57:24+05:00July 12th, 2020|އިސްލާމީ މާލީ ނިޒާމް|

މީގެ 100 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، ޤައުމުތަކުން، ޢާއްމު ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އިމްޕޯރޓުކުރުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެތި އުފައްދާ ބޭނުންކުރަނީ އެ ޤައުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މަދުން ނޫނީ އެހެން ޤައުމުގެތަކުގެ ތަފާތު ބޮޑެތި މަރުކާގެ – Brand ތަކެތި ބޭރުކޮށް އެތެރެކޮށް ނުހަދައެވެ. އަދި އެޤައުމެއްގެ ބޭރުން އުފައްދާފައިވާ ތަކެތި ގެންގުޅޭތަން ގިނަފަހަރު ފެންނަނީ ދަތުރުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މުއްސަނދިންނަށެވެ. ނަމަވެސް މިޒަމާނުގައި، ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި، އެއްތަނުން ...

  • Photo of a plant in a glass with coins

Islamic banking and financing industry of Maldives: Snapshot of Today

ލިޔުއްވީ: |2020-06-28T07:30:53+05:00June 28th, 2020|English, އިސްލާމީ މާލީ ނިޒާމް|

A brief history of Islamic banking & finance The basis of contemporary Islamic banking and finance is rooted back to the time of the Prophet (s.a.w). Prophet Muhammad (s.a.w)’s first wife, Khadijah, was a merchant. He acted as an agent for her business, using many of the principles used in ...

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގައި ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ މާއްދާ ހިމެނުމުގެ ޙިކުމަތް

ލިޔުއްވީ: |2020-06-10T21:59:57+05:00June 11th, 2020|އިސްލާމީ މާލީ ނިޒާމް|

އިސްލާމީ މާލީ ޢަޤުދުތަކަކީ އެ ޢަޤުދުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރާ ޢަޤުދުތަކެކެވެ. ޝަރުޢީ ހަމަތަކާއި އަސްލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ހެދޭ މިފަދަ ޢަޤުދުތަކުގައި އެއްބަސްވެވޭ ޝަރުޠާއި ކަންތައްތަކަކީ ދެފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ އަދި ތަންފީޒު ކުރެވޭ ޤާނޫނެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަޤުދުތަކަކީ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ހިމެނޭ އަދި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ޢަޤުދުތަކެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން އިސްލާމީ މާލީ ނިޒާމުގެ ރިވެތި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ ...