About އަލްއުސްތާޛް އަޒްމީން ރަޝީދް

This author has not yet filled in any details.
So far އަލްއުސްތާޛް އަޒްމީން ރަޝީދް has created 4 blog entries.

ކަރުދާސް: ކައިވެނިން ބޭރުން ލިބޭ ދަރިން ބައްޕައަށް ނިސްބަތް ކުރުން، ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ލިޔުއްވީ: |2021-02-13T13:42:56+05:00February 13th, 2021|ކަރުދާސް|

މުޤައްދިމާ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ފާޙިޝްކަންތަކާއި މުންކަރާތްތައް ފެތުރިގެންދަނީ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ފަދަ އަވަސްމިނެއްގައެވެ. ދުނިޔޭގޭ ވެރިކަންކުރަމުންދާ ޤައުމުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް މުންކަރާތްތައް ހުއްދަކޮށް، ރުހިގެން ކުރާ ކޮންމެކަމަކީ ޤާނޫނުން އެމީހަކަށް ބާރުލިބޭ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ތަހުޒީބާއި ތަރައްޤީގެ އަސްލަކީ ދީނާއި ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުންތަކުން އެއްކިބާވެ، ޝަހުވާނިއްޔަތާއި އަމިއްލަ އެދުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ "އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި ގެއްލުންލިބޭ އެންމެހައި ...

  • Photo by T Foz on Unsplash

އިސްލާމީ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ޞަލާޙިއްޔަތު

ލިޔުއްވީ: |2020-12-23T19:58:26+05:00December 23rd, 2020|ދީން|

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ ހުރިހާ ތަނަކަށާއި ޒަމާނަކަށް ޞާލިޙު ޝަރީޢަތެކެވެ. ޝަރީޢަތް ބާވައިލެއްވުމަށްފަހު ހިނގަމުން މިދާ ޒަމާނާއި އަންނާން އޮތް ޒަމާނަށްވެސް ފުރިހަމައަށް ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެ ޝަރީޢަތެކެވެ. އެފްރިކާގެ ސަހަރާގެ ބާދިޔާގައި އާއި ބުރާޒިލުގެ އެމޭޒަން ޖަންގަލި ތަކުގެ އެތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި އިންސާނުންނާއި ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުނުވެފައިވާ ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ދަށުން އާ އުސްމިންތަކުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ޢިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ފަރުދުންގެ މައްޗަށްވެސް ތަޠުބީޤުކުރެވޭ ފުރިހަމަ ޝަރީޢަތެކެވެ. އިރާއި ތަރިން ...

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާރުކޭޓުގެ ޝަރުޢިއްޔަތު

ލިޔުއްވީ: |2020-07-12T09:57:24+05:00July 12th, 2020|އިސްލާމީ މާލީ ނިޒާމް|

މީގެ 100 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، ޤައުމުތަކުން، ޢާއްމު ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އިމްޕޯރޓުކުރުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެތި އުފައްދާ ބޭނުންކުރަނީ އެ ޤައުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މަދުން ނޫނީ އެހެން ޤައުމުގެތަކުގެ ތަފާތު ބޮޑެތި މަރުކާގެ – Brand ތަކެތި ބޭރުކޮށް އެތެރެކޮށް ނުހަދައެވެ. އަދި އެޤައުމެއްގެ ބޭރުން އުފައްދާފައިވާ ތަކެތި ގެންގުޅޭތަން ގިނަފަހަރު ފެންނަނީ ދަތުރުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މުއްސަނދިންނަށެވެ. ނަމަވެސް މިޒަމާނުގައި، ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި، އެއްތަނުން ...

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގައި ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ މާއްދާ ހިމެނުމުގެ ޙިކުމަތް

ލިޔުއްވީ: |2020-06-10T21:59:57+05:00June 11th, 2020|އިސްލާމީ މާލީ ނިޒާމް|

އިސްލާމީ މާލީ ޢަޤުދުތަކަކީ އެ ޢަޤުދުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރާ ޢަޤުދުތަކެކެވެ. ޝަރުޢީ ހަމަތަކާއި އަސްލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ހެދޭ މިފަދަ ޢަޤުދުތަކުގައި އެއްބަސްވެވޭ ޝަރުޠާއި ކަންތައްތަކަކީ ދެފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ އަދި ތަންފީޒު ކުރެވޭ ޤާނޫނެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަޤުދުތަކަކީ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ހިމެނޭ އަދި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ޢަޤުދުތަކެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން އިސްލާމީ މާލީ ނިޒާމުގެ ރިވެތި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ ...