ހިތާމަނުކުރާށެވެ (25) : މުސްތަޤުބަލު

ލިޔުއްވީ: |2020-09-10T09:55:49+05:00September 12th, 2020|އަޚްލާޤު, ޢަޤީދާ, ދީން|

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. أَتَىٰ أَمْرُ اللَّـهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ اللَّه ގެ أمر ފުޅު އަތުވެއްޖެއެވެ. ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން އެކަން އަވަސްވުމަށް ނޭދޭށެވެ! (سورة النحل 1) ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވާނޭ ކަމަކާމެދު އަވަސްވެ ނުގަންނާށެވެ. މޭވާ ރަނގަޅަށް ދޮން ނުވަނީސް ގަހުން ބިނދެލުމަކީ ބުއްދިވެރިކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ މާދަމާ އަކީ ވުޖޫދުގައި ނެތް އެއްޗެކެވެ. އެއީ މިއަދަށް ބަލާއިރު ހަޤީޤަތެއްވާ އެއްޗެއްނޫނެވެ. ދެން ...

ހިތާމަނުކުރާށެވެ (24) : ކަމަކަށްނުވާ ކަހަލަ ކަންކަމާމެދު ވިސްނުމުގައި ތިބާގެ ނަފްސު ހަލާކުކޮށްނުލާށެވެ.

ލިޔުއްވީ: |2020-09-09T22:03:53+05:00September 9th, 2020|އަޚްލާޤު, ޢަޤީދާ, ދީން|

ގިނަ މީހުންނަކީ، ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ކަމަކަށްނުވާ ކަހަލަ ކުދި ކުދި ކަންކަމުގައި ވިސްނައި ފިކުރު ކުރާ މީހުންނެވެ. މުނާފިޤުންގެ އަމަލުތަކާއި އެމީހުންގެ ބަލިކަށި އަޒުމަށް ބަލާށެވެ. އެމީހުންގެ ބައެއް ސިފަތަކާއި ވާހަކަތައް ޤުރުޢާނުގައި އައިސްފައި ވެއެވެ. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّـهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ ...

ހިތާމަނުކުރާށެވެ (23) : ހަތާ ހަލާކު ނުކޮށް މާމުއި ނަގާށެވެ.

ލިޔުއްވީ: |2020-09-05T21:31:24+05:00September 5th, 2020|އަޚްލާޤު, ޢަޤީދާ, ދީން|

މަޑުކަމެއް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗިއްސަކީ އޭގައި ރީތިކަމެއްވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި އެ ސިފަ ލިބިގެންނުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ،   ވިރާނާ ވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ތިބާ މީހަކާއި ބައްދަލުވާ ހިނދު ހިނިތުންވެލާފައި ހެޔޮ ބަހެއް ބުނެފިނަމަ، ތިޔަ ދައްކުވައިދިނީ ކާމިޔާބު މީހެއްގެ ސިފައެކެވެ. ކުޅަނދުރު ގައިވެސް މާތް ﷲ މި ސިފަ ލައްވާފައިވެއެވެ. މަލުން ފޮނި ބުއިމަށްޓަކައި ކުޅަނދުރު މަލެއްގައި ޖައްސައިފިނަމަ، އެ މާ ހަލާކުވެގެންނެއް ނުދެއެވެ. ސަބަބަކީ، ހަރުކަށިކަމެއް ނުވާ ގޮތުގައި މާތް ...

ހިތާމަނުކުރާށެވެ (22) :ލުނބޮއެއް ފޮނި ބުއިމަކަށް ބަދަލުކޮށްލާށެވެ.

ލިޔުއްވީ: |2020-09-02T19:57:22+05:00September 2nd, 2020|އަޚްލާޤު, ޢަޤީދާ, ދީން|

ބުއްދިވެރި ހުނަރުވެރި މީހުން އެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ފައިދާއަށް ބަދަލު ކުރެއެވެ.  އެ ހުނަރު ލިބިފައިނުވާ މީހާ، އޭނާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ  މުޞީބާތް ދެ މުޞީބާތަށް ހަދައި އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމާއި ދަތިކަން އިތުރަށް ބޮޑުކޮށްލައެވެ. މައްކާ ދޫކޮށް ހިޖުރަ ކުރެއްވުމަށް ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް މަޖުބޫރުވެ ވަޑައިގަތެވެ. އެކަމަކު އެކަލޭގެފާނު ދީނަށް ގޮވާލެއްވުން ދޫނުކުރައްވާ މަދީނާ ގައި އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވިއެވެ. އިމާމް އަޙްމަދު ...

ހިތާމަނުކުރާށެވެ (21) : މުޅި ދުނިޔޭގެ ބަރުދަން ތިބާގެ ކޮނޑުގައި ނުއުފުލާށެވެ.

ލިޔުއްވީ: |2020-08-29T21:07:34+05:00August 29th, 2020|އަޚްލާޤު, ޢަޤީދާ, ދީން|

ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ނޫނަސް ހަނގުރާމަ ކުރާ މީހުން އުޅެއެވެ. އެއީ އެބައިމީހުންގެ ނަފްސުގެ ތެރޭގައި ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ރުޅިވެިރިކަމަކާއި ދެކޮޅު ވެރިކަމެއްވާ މީހުންނެވެ. އެބައިމީހުން ހަނގުރާމަ ކުރަނީ އެބައިމީހުންގެ ކޮޓަރީގައި، އޮފީހުގައި ނުވަތަ ގޭގައެވެ. އެއީ ، އޭގެ ސަބަބުން، ނުރަނގަޅު އަޚްލާޤާއި ލޭ މައްޗަށް ދިޔުން ނަތީޖާ އަކަށް ވެގެންދާ ހަނގުރާމަ އެވެ. މިބައިމީހުން ކޮންމެ ކަމަކާއިވެސް ރުޅި އާދެއެވެ. ތަކެތީގެ އަގު މައްޗަށް ދިޔަސް، ވާރޭ ވެހުން ...

ހިތާމަނުކުރާށެވެ (20) : އެންމެ މޮޅީ ރިވެތިވެގެންވާ ކެތްކުރުމެކެވެ.

ލިޔުއްވީ: |2020-08-26T22:25:50+05:00August 26th, 2020|އަޚްލާޤު, ޢަޤީދާ, ދީން|

އެންމެ މޮޅީ ރިވެތިވެގެންވާ ކެތްކުރުމެކެވެ. އުދަނގޫ ތަކާއި ކުރިމަތިވުމުން، ހިތްވަރާއި ކެތްތެރިކަމާއިއެކު އެކަންކަމާއި ކުރިމަތިލާ މީހުންނަކީ ވަރަށް މަދު ބައެކެވެ. އެފަދަ ކަމަކާއި ކުރިމަތިވުމުން  މި ސުވާލުތައް އަމިއްލަ ނަފްސާއި ކޮށްލުމަށްފަހު އެކަމާއިމެދު ފުންކޮށް ވިސްނައިލާށެވެ. ތިބާ އާއި އަހަރެން ކެތްތެރި ނުވެ، ދެން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ގޮތެއް އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ކެތްތެރިވުމަށްވުރެ ރަނގަޅު ފަރުވާ އެއް ނުވަތަ ހައްލެއް އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ކާމިޔާބުގެ ...

ހެޔޮކަމުގެ ކަންޒު 3 – މިސްކިތުގައި ޢިލްމު އުގެނުމުން ޙައްޖެއް ކުރުމުގެ ސަވާބައި ދަރުމަ

ލިޔުއްވީ: |2020-08-25T21:19:26+05:00August 25th, 2020|އަޚްލާޤު, ދީން|

ދީނީ އިލްމު އުގެނުމުގެ ނިޔަތުގައި މިސްކިތަށް ގޮސް ޢިލްމު އުގެނުމާއި އުގަންނައި ދިނުމުން ޙައްޖެއެއްގެ ދަރުމަ އާއި ސަވާބު ލިބިގެންދާނެކަން ރަސޫލާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެއީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޙަލަޤާއެއް ނުވަތަ ކުލާހެއް ވިޔަސް ނުވަތަ މިސްކިތުގައި ބޭއްވޭ ދަރުހެއް ވިޔަސް މިޙުކުމުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދާނެތެވެ. އެހެންކަމުން މިސްކިތުގައި ބޭއްވޭ ޢިލްމީ ދަރުސްތަކާއި ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވެ މި މަތިވެރިކަން ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމާތޯއެވެ. ...

ހިތާމަނުކުރާށެވެ! (19) : ތިޔަބައިމީހުން ބިމުގައި ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅޭށެވެ!

ލިޔުއްވީ: |2020-08-22T22:27:30+05:00August 22nd, 2020|އަޚްލާޤު, ޢަޤީދާ, ދީން|

ތިޔަބައިމީހުން ބިމުގައި ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅޭށެވެ!   މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ[1] ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުން ބިމުގައި ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅޭށެވެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމަކީ، ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ އަދި ތިބާގެ ދިރިއުޅުމަށް ވެރިވެފައިވާ ކަޅު ވިލާތައް ދުރައްޖައްސާ ކަމެކެވެ. މާތް ﷲ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ އެންމެހައި ތަކެއްޗާއިމެދު ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާށެވެ. އަދި ޤުދުރަތުގެ އަޖައިބުތައް ބަލައިގަންނާށެވެ. ތިބާ ގެ ދަތުރުތަކުގައި، ބޮޑެތި ބަގީޗާ ތަކާއި، ...

ހިތާމަނުކުރާށެވެ (18) : ތިމަންމެންނަށް، اللَّه ފުދެއެވެ. އަދި، ވަކީލު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ މޮޅުކަމާއެވެ!

ލިޔުއްވީ: |2020-08-19T21:59:03+05:00August 19th, 2020|އަޚްލާޤު, ޢަޤީދާ, ދީން|

ތިމަންމެންނަށް، اللَّه ފުދެއެވެ. އަދި، ވަކީލު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ މޮޅުކަމާއެވެ! މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ އަދި، އެއުރެން ބުނޫއެވެ. ތިމަންމެންނަށް، اللَّه ފުދެއެވެ. އަދި، ވަކީލު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ މޮޅުކަމާއެވެ! (سورة آل عمران 173 ) މާތް ﷲ އަށް ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރު ކޮށް ބަރޯސާވެ، އެކަލާނގެ ނިންމެވުމާއި މެދު ރުހި ޤަބޫލުވެ،  އެކަލާނގެއާމެދު  ހެޔޮކޮށް ވިސްނައި، ...

ހިތާމަނުކުރާށެވެ! (17) : ނަމާދު

ލިޔުއްވީ: |2020-08-15T13:10:16+05:00August 15th, 2020|އަޚްލާޤު, ޢަޤީދާ, ދީން|

ނަމާދު މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ [1] އޭ إيمان ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން ތިޔަބައިމީހުން ވާގި އެދޭށެވެ . ފިކުރުބޮޑުވުމާއި ބިރުވެރިކަން ތިބާގެ ވަށާލައިފައިވާ ނަމަ، ތެދުވާށެވެ. އަދި ނަމާދު ކުރާށެވެ. އޭރުން ނަފްސަށް ހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ އެވެ. އެއީ، ތިބާ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއެކު ނަމާދު ކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ އެވެ. ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ...

Load More Posts